Vrsta nekretnine
Cijena
Površina
Lokacija
Naselje

Kuća: Zagreb (Rudeš), prizemnica, 24 m2

Površina: 24,00 m2
Lokacija: Zagreb
Naselje: Rudeš
Ulica:
Cijena: 45.000 €
Broj soba/ureda:2
Kat: Prizemnica
Ukupno katova:
Dizalo:
Centralno grijanje:
Etažno grijanje:
Balkon / terasa:
Garaža / parking:
Klima uređaj:
Internet priključak:
Telefonski priključak:
Namješteno:
Uredni papiri:
Opis:

Predmet prodaje je stara kuća od 24 m2 na parceli od 163 m2, kuća građena prije 15.02.1968.g. mogućnost gradnje ugrađenog objekta od cca 180 m2.

Tel. za kontakt 091 78 32 764

Uređenje i urbana obnova prostora individualne gradnje (2.4.) - prostori: Rudeš,

Opća pravila:
- obnova i dovršetak naselja gradnjom individualnih, pretežito stambenih građevina
manjih gabarita i pratećih javnih i društvenih sadržaja;

- čuvanje graditeljskog naslijeđa, posebno središta starih sela;

- gradnja i rekonstrukcija prometne i komunalne infrastrukture;

- na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom
prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. Mjere očuvanja i zaštite
krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara, ove odluke;

- obvezno je donošenje provedbenog dokumenta prostornog uređenja uz planiranu
Jarunsku u naselju Prečko prema grafičkom prikazu.

Detaljna pravila
a) u zoni stambene i mješovite namjene:

- gradnja samostojećih, poluugrađenih i ugrađenih građevina;

- najmanja površina građevne čestice je za samostojeću 350 m2, za poluugrađenu 220 m2,
a za ugrađenu građevinu 132 m2;

- najveća izgrađenost građevne čestice je za samostojeću 30%, poluugrađenu 40%, a za
ugrađenu građevinu 50%;

- najveći ki za samostojeću građevinu 1,0, za poluugrađenu i ugrađenu 1,2;

- najmanji prirodni teren je 20% površine građevne čestice;

- najveća visina je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje;

- najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici; druge namjene
prema normativima ove odluke;

- pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine; na građevnoj čestici
moguća je gradnja samo jedne pomoćne građevine;

- u Novom Zagrebu gradnja samostojećih i poluugrađenih građevina, najveći GBP 400
m2; ostalo prema detaljnim pravilima;

- udaljenost građevnog pravca glavne građevine od regulacijske linije ulice je najmanje
3,0 m, iznimno može i manje u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih
građevina;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m;

- rekonstrukcija i gradnja novih građevina na česticama jednakim ili većim od
propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeći parametri veći
od propisanih mogu zadržati, ali bez povećanja;

- rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija
moguća je i na građevnim česticama manjim od propisanih za novu gradnju, uz uvjet da
je ki 1,0, najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao
potkrovlje, udaljenost građevina od međe susjedne građevne čestice postojeća, ali ne
manje od 1,0 m za nove građevine; potreban broj PGM osigurati na građevnoj čestici;
drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni; u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto
postojeće postojeći ki i visina, veći od propisanih, mogu se zadržati, ali bez
povećavanja;

- iznimno, uz Ilicu, Zagrebačku, produženu Medarsku, Aleju Bologne, Remetinečku,
produženu Ulicu Ivane Brlić-Mažuranić, produženu Šarengradsku ulicu, Branimirovu i
Aveniju Dubrava moguća je gradnja novih građevina, rekonstrukcija i interpolacija
najveće visine pet nadzemnih etaža, pri čemu se peta etaža oblikuje kao potkrovlje,
dubine građevina najviše 16,0 m, najveći kin 2,0, najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan
smještaj vozila na građevnoj čestici; drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

- iznimno, uz ulicu I. Trnava, Resnički put, Vukomeričku, produženu Vukovarsku, ulicu
Klin, produženu Jarunsku, Aninu, Jezersku, Rudešku ulicu, produženu Baštijanovu
ulicu, produženu Kranjčevićevu ulicu i na području Hrelića; gradnja građevina prema
urbanim pravilima iz članka 74. ove odluke;

- iznimno, na području Botinca potrebno je čuvati urbanu matricu, moguća je
rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija, uz najveći ki
1,2 sa ciljem povećavanja arhitektonske kvalitete građevine; postojeće građevne čestice
ne mogu se dijeliti i spajati; rekonstrukcija ulične mreže uz povećanje PGM-a, ostali
parametri prema detaljnim pravilima;

- iznimno, na području Malešnice kao dovršetak poteza gradnje uz Ulicu Ante Topića
Mimare i ulicu Malešnica omogućuje se gradnja novih građevina, rekonstrukcija i
interpolacija najveće visine pet nadzemnih etaža, pri čemu je peta etaža potkrovlje bez
nadozida, najveći ki 1,7, najmanji prirodni teren je 20%; najmanje 1 PGM/1 stan, uz
obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici; drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

- iznimno, na području Sigečice uz Rapsku ulicu omogućuje se izgrađenost građevnih
čestica do 60%;

- iznimno, uz Ilirsku ulicu prema grafičkom prikazu omogućava se zadržavanje izvedene
građevine u skladu s izvedenim stanjem;

- iznimno, uz Bijeljinsku ulicu prema grafičkom prikazu omogućava se zadržavanje
izvedene građevine ukoliko je visinom usklađena s urbanim pravilom, a drugi lokacijski
uvjeti nisu ograničeni;

- iznimno, uz Vojakovačku ulicu prema grafičkom prikazu omogućava se zadržavanje
izvedene građevine najveće visine četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža
oblikuje kao potkrovlje, a drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

- iznimno, u ulici Gredice, kao uglovnica Jarunske ulice i ulice Gredice, omogućava se
zadržavanje izvedene građevine najveće visine tri etaže, ostali parametri nisu propisani.
Opća i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju građevina svih namjena koje se mogu
graditi u zoni stambene i mješovite namjene.

b) u zoni javne i društvene namjene:

- gradnja novih građevina i rekonstrukcija, prema programu i normativima osnovne
namjene;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 40%;

- najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice, parkovno uređen;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 5,0 m;

- GBP, ki, visina građevine nisu propisani;

- u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojeće postojeća izgrađenost
građevne čestice veća od propisane, može se zadržati, ali bez povećavanja; najmanji
prirodni teren je postojeći;

- gradnja novih građevina prema urbanističko - arhitektonskom natječaju.
Komunalije:


Gradska kanalizacija
Telefon

Dozvole:

građevinska dozvola
uporabna dozvola
vlasnički list

(c) Offero nekretnine d.o.o. Sva prava pridržana. Izrada web stranica - Virtus dizajn